Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2012

miligore993
3080 b285
lecą lecą
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamefir mefir
miligore993
Cała sztuka- pomyślała - to mieć odwagę i energię, żeby coś zmienić. Może nie od razu cały świat, ale ten kawałek wokół siebie.
— David Nicholls, Jeden dzień
Reposted fromSayid Sayid viamefir mefir

November 08 2012

miligore993
—Myślisz, że to sen.

—Nic nie wiem — rzekł. — Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
Reposted fromwooaaah wooaaah

November 06 2012

miligore993
7165 0d4d
Reposted fromeklerrka eklerrka viashoes shoes
miligore993
7451 5459 500
Reposted fromnanana-lalala nanana-lalala viashoes shoes
miligore993
3487 f4b7
Reposted fromeklerrka eklerrka viashoes shoes
miligore993
3603 75e2
Reposted frommiischa miischa viashoes shoes
miligore993
0074 daf9
Reposted fromretaliate retaliate viashoes shoes
miligore993
then and now...

Reposted fromDaggeroftheMind DaggeroftheMind viaglee glee
miligore993


shower scenes
[x]
Reposted fromzoozia zoozia viaglee glee
miligore993
4067 89eb 500
Friday night at Breadsticks
Reposted fromglee glee
miligore993
8328 56c3
Reposted fromwildnessofmyheart wildnessofmyheart viaglee glee
miligore993


jazz hands
[x]
Reposted fromzoozia zoozia viaglee glee

October 14 2012

miligore993
5592 9e72
violet
Reposted fromcolouredhair colouredhair
miligore993
1027 7682
Reposted fromeklerrka eklerrka viacolouredhair colouredhair
miligore993
5252 aa38
Reposted fromcountingme countingme viacats cats
miligore993
Reposted frommeren meren viacats cats
miligore993
Reposted fromfalconwing falconwing viacats cats
miligore993
7783 b66b
Reposted frommadlenaa madlenaa viacats cats
miligore993
Reposted frommeren meren viacats cats
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl